گريس هاي قلمي | شرکت تامین روانکار طوس 
background

گريس هاي قلمي

گريس هاي قلمي

گريس هاي قلمي مخصوص VALVE، گريس با پايه هاي Synthetic وSodium و Pasteها، گريس هاي Food Grad ، روغن هاي توربين، كمپرسور هوا و سرمايشي و روغن هاي حرارتيمحصولات اخیر