روانكارصنايع | شرکت تامین روانکار طوس 
background

روانكارصنايع

روانكارصنايع

روانكارهاي صنايع توليد قند مانند روغن هاي هيدروليك، هيدروليك HVI ،ATF (DEXRON II) ،ديزلي توربو شارژ، روغن هاي دنده صنعتي با پايه Mineral و Synthetic PAO,PAG محصولات اخیر